Serdecznie zapraszamy na siedlecki Jarmark Św. Stanisława, podczas którego będzie okazja również odwiedzić stoisko Fundacji Nasza Szkoła. Dla dzieci przewidziany m.in. Konkurs plastyczny „Św. Stanisław – patron mojego miasta”.

Poniżej regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu plastycznego
„Św. Stanisław – patron mojego miasta”

Cele konkursu

Celami konkursu są:
1. Przybliżenie postaci św. Stanisława Biskupa i Męczennika – patrona miasta Siedlce.
2. Integracja rodzin.
3. Kreatywne uczestnictwo w obchodach dnia patrona miasta.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Szkoła.
Adres Organizatora: Siedlce, ul. Sokołowska 172.
Osobą odpowiedzialną jest Liliana Konopka- członek Zarządu Fundacji ( tel. 535 448 851)

Założenia organizacyjne

1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 50 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Prace będą wykonywane podczas V Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych w dniu 6 maja
2023 r. na stoisku Fundacji Nasza Szkoła w godzinach 10.00 – 16.00.
3. Dzieci będą rysowały samodzielnie kredkami na kartkach formatu A4. Materiały zapewnia
organizator.
4. Prace powinny przedstawiać osobę lub sceny z życia św. Stanisława.
5. Rysunki będą prezentowane w namiocie Organizatora w dniu 6 maja 2023r.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po naradzie jury o godz. 16.30.
7. Odbiór nagród nastąpi przy ogłoszeniu wyników. Osobom nieobecnym nagrody zostaną
przesłane pocztą.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagrody

1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne za I, II, III miejsce, będą to książki oraz
trzy wyróżnienia nagrodzone dyplomami.
2. Każdy uczestnik otrzyma kredki, którymi będzie wykonywał swój rysunek.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych oraz uczestnika konkursu jest Fundacja Nasza
Szkoła z siedzibą w Siedlcach 08-119, przy ul. Sokołowskiej 172, tel. 535 448 851, mail:
biuro@fundacjanaszaszkola.pl.
1. Dane osobowe Pana/i oraz uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia
konkursu plastycznego „Święty Stanisław – patron mojego miasta”, który odbędzie się 6 maja
2023r. podczas Jarmarku Św. Stanisława w Siedlcach.
2. Odbiorcami Pana/i danych osobowych oraz uczestnika konkursu będzie wyłącznie Fundacja
Nasza Szkoła.
3. Posiada Pan/i prawo: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
5. Podanie danych osobowych uczestnika i rodzica dziecka (imię i nazwisko, nr telefonu, adres do
korespondencji) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
udziału w konkursie.

ZARZĄD FUNDACJI NASZA SZKOŁA