REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ FUNDACJI NASZA SZKOŁA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z witryny internetowej działającej pod adresem „www.fundacjanaszaszkola.pl”, zwanej dalej Witryną.
2. Właścicielem i administratorem Witryny jest Fundacja Nasza Szkoła z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce, KRS: 0000147428, e-mail: biuro@fundacjanaszaszkola.pl, tel. 535 448 851, zwana dalej Fundacją.

II. RODZAJE USŁUG I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

1. Za pośrednictwem Witryny Fundacja:
1.1. Informuje o działalności i inicjatywach Fundacji Nasza Szkoła;
1.2. Umożliwia przekazanie darowizn poprzez dokonywanie płatności elektronicznych online na cele statutowe Fundacji;
1.3. Oferuje program do rozliczeń podatkowych AsystentPIT;
1.4. Umożliwia kontaktowane się z Fundacją poprzez formularz kontaktowy.
2. Dokumenty – w szczególności statut i sprawozdania roczne – dotyczące działalności Fundacji udostępnione są na głównej stronie internetowej Fundacji (patrz pkt. I.1) w zakładce „O Fundacji”.
3. Korzystanie z Witryny jest bezpłatne, ogólnodostępne i nie wymaga logowania.
4. Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Witrynie należą do Fundacji i ich użycie bez pisemnej zgody Fundacji jest zabronione. Nie dotyczy to materiałów oznaczonych jako „Do pobrania”.
5. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
6. Fundacja jest właścicielem programu do rozliczeń podatkowych „AsystentPIT”, przy pomocy którego promuje przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cele statutowe wybranych organizacji pożytku publicznego.
6. Użytkownik w ramach Witryny uzyskuje dostęp do programu „AsystentPIT” na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl w zakładce „AsystentPIT” lub bezpośrednio na stronie http://asystentpit.pl, na której znajduje się wersja, którą można pobrać na własne urządzenie.

III. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Witryna umożliwia dokonywanie płatności online w formie darowizny na rzecz Fundacji Nasza Szkoła w celu wsparcia jej działalności statutowej oraz poszczególnych jej projektów realizowanych w ramach działań Fundacji.
2. Użytkownik, przekazując darowiznę, wyraża wolę przekazania wskazanej przez siebie kwoty na cele wskazane w punkcie 1.
3. Wszelkie kwoty muszą być wyrażone w złotych (PLN).
4. Wszelkie płatności online obsługiwane są poprzez serwis płatności internetowych www.payu.pl w następujący sposób:
– internetowy przelew bankowy
– karta kredytowa lub debetowa
– BLIK płatność kodem z aplikacji Twojego banku
– portfele elektroniczne
– tradycyjnie – szczegóły na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl/przelew-tradycyjny/
5. Szczegóły dokonywanych transakcji płatności elektronicznej dostępne są pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy oraz na stronie http://www.dotpay.pl/metody-platnosci/ .
6. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja Nasza Szkoła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000147428.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia wymienionego wyżej.
3. Dane osobowe przechowywane są do czasu odwołania zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Użytkownik Witryny posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia darowizny.
7. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty online, przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu www.payu.pl, którego szczegółowe zasady zostały opisane w Polityce Prywatności PayU na stronie https://www.payu.pl/polityka-cookies.
8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały także opisane w Polityce Prywatności na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl/polityka-prywatnosci/.
9. Witryna wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5.2. Fundacja nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostępie do Witryny.
5.3. Fundacja ma prawo do zmiany zadań i celów statutowych zgodnie z obowiązującym prawem, a jednocześnie zaprzestania jakichkolwiek zadań wskazanych w niniejszym Regulaminem. Zmiany te muszą być jednak oparte na zmianach wpisanych do statutu Fundacji.
5.4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemne. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Regulamin wchodzi w życie dniem 01.10.2018 rok.

Zatwierdził:
Zarząd Fundacji Nasza Szkoła