Promuj firmę i zostań sponsorem Fundacji Nasza Szkoła

Państwa Firma może stać się współorganizatorem, partnerem lub sponsorem organizowanych przez Fundację Nasza Szkoła wydarzeń. Wierzymy, że Państwa zaangażowanie może wznieść nasze działania na jeszcze wyższy poziom społecznego zaangażowania.

Głównym założeniem Fundacja Nasza Szkoła od początku jej działalności było powstanie katolickiej szkoły podstawowej w Siedlcach oraz wsparcie innych katolickich placówek oświatowych na terenie kraju. Cel ten udało się zrealizować po nawiązaniu współpracy z Diecezją Siedlecką. W roku 2011 zaczęły funkcjonować Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach. Obecnie szkoła nosi nazwę Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

Aktualnie szkoła jest w rozbudowie ostatniego z planowanych skrzydeł placówki. Dzięki powiększeniu szkoły, będzie można przyjąć więcej dzieci, gdyż zwiększy się ilość klas, jednocześnie przy utrzymaniu niewielkiej ilości osób w klasie. Szkoła otrzyma nowe szatnie dla uczniów, aulę, kaplicę, i nowe sale dydaktyczne.

Fundacja wspiera także różne inicjatywy upowszechniania tradycji narodowych, ewangelizacyjnych, kulturalnych czy sportowych.  Do takich sztandarowych wydarzeń należą m.in.: Siedlecki Orszak Trzech Króli oraz Koncert „Siedlce dla Jezusa”. który od 2017 roku ma miejsce w naszym mieście pod patronatem Biskupa Diecezji Siedleckiej oraz Prezydenta Miasta Siedlce.

Wydarzenia te mogą być realizowane dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, siedleckim szkołom, wolontariuszom, grupom artystycznym, tj.: Teatrowi S i Grupie Witraż z Siedlec, a także Harcerzom z ZHP i ZHR, licznej grupie młodzieży z KSM. W organizację w/w wydarzeń angażuje się również Wyższe Seminarium Duchowne z Nowego Opola, Domowy Kościół oraz Klub Ojca. Nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwem każdego roku czuwają miejskie jednostki Straży Pożarnej, Policja oraz Straż Miejska, a także Ochotnicza Straż Pożarna z Błogoszczy, Gręzewa i Pruszynka.

Fundacja od momentu jej powołania w 2002 roku zrealizowała wiele działań, które do dziś dnia są kontynuowane, wsparła również liczne szkoły na terenie kraju, m.in.: I Katolickie Liceum św. Rodziny w Siedlcach, Katolickie Przedszkole „Ogródek św. Franciszka” przy parafii Bł. Męczenników w Siedlcach, Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. H. Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.

Fundacja Nasza Szkoła zawsze dba o pełen profesjonalizm w podejmowanych działaniach. Co roku organizowane przez fundację wydarzenia gromadzą liczne grono lokalnej społeczności. Wsparcie naszych działań jest nie tylko dobrą formą promocji Państwa Firmy, ale także cegiełką do budowania dobrych relacji z potencjalnym klientem oraz wsparciem dobrych dzieł, którym przewodniczy fundacja.

Więcej o fundacji na naszej stronie https://fundacjanaszaszkola.pl/historia-fundacji-nasza-szkola/

Sponsoring jako naskuteczniejsze narzędzie do budowania wizerunku własnej Firmy

Sponsoring to najskuteczniejsze narzędzie do budowania dobrego wizerunek Firmy. Markę Firmy buduje się często latami, wypracowując ją znacznymi nakładami finansowymi, które nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty.

Wspieranie poprzez sponsoring często skraca drogę do zbudowania zaufania klienta do naszych produktów, czy usług. Uczestnicy wydarzeń na których widnieją logotypy sponsorów często nabierają większego zaufania do firm, których także rozpoznawalność wzrasta. Ponadto wydarzeniom organizowanym przez fundację towarzyszą pozytywne emocje, co oczywiście przekłada się na pozytywne postrzeganie firmy będącej partnerem takiego wydarzenia.

Dobra rekalma to najlepsza promocja dla Firm

Ważnym elementem sponsoringu jest równie sposób w jaki Fundacja Nasza Szkoła promuje swoich Sponsorów. W tym celu stworzone są pakiety dla Firm, które mogą wybrać sposób i częstotliwość promowania własnej Marki.  zobacz więcej

Współpraca w budowaniu dobrej renomy Firmy

Dodatkową i niejednokrotnie bardzo cenną metodą jest tzw.: wzajemna promocja działań sponsorskich. Dotyczy to zarówno działań od strony Sponsorowanego, ale także dodatkowym atutem jest samopromocja Sponsora. Znając grupę docelową potencjalnych klientów wskazane jest, aby Sponsor także promował działania którym sponsoruje we własnym zakresie.  Zwiększa to szansę na dodatkowe grono przyszłych klientów, a jednocześnie buduje relacje z nimi. Wizerunek firmy to jedna z najważniejszych cech, jakimi Firma powinna się odznaczać wśród konkurencji.

Otwartość na nowe wywzwania 

Pozytywną cechą dobrego Sponsora jest też proponowanie nietypowych, ciekawych dla własnej grupy potencjalnych klientów nietypowych gadżetów, czy działań zamiast np.: zwykłych ulotek . Dlatego Fundacja jest otwarta na nowe propozycje i formy sponsorowania.

Korzyści podatokwe

Kolejną korzyścią z bycia Sponsorem jest możliwość odliczenia podatku VAT oraz zaliczenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy PDOP oraz art. 22 ustawy o PDOF (szczegóły opisane poniżej – „Aspekty prawne Umowy Sponsorskiej„).

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska (zwana też Umową o Reklamę) jest umową nienazwaną (nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym ani innym akcie prawnym), mieszaną (ponieważ łączy w sobie elementy różnych umów), jej treść strony mogą swobodnie kształtować zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353(1) k.c.). Jest umową wzajemną, czyli świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej (art. 487 k.c.). Stosuje się do niej więc nie tylko przepisy ogólne dotyczące zobowiązań wzajemnych, ale także umowy zlecenia, zgodnie z art. 750 k.c. Stanowi ona rodzaj umowy o świadczenie usług reklamowych. W zależności od tego, co jest przedmiotem umowy, mogą być stosowane ponadto inne przepisy prawne (np. jeśli będziemy mieli do czynienia ze sponsoringiem radiowym czy telewizyjnym, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o radiofonii i telewizji; jeśli zgodnie z postanowieniami umowy będzie dochodziło do przenoszenia czy wykorzystywania praw własności intelektualnej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy ustawy – Prawo własności przemysłowej itd.)

Zobowiązanie w umowie sponsoringu

Na podstawie umowy sponsoringu jedna strona (Sponsor) zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej strony (Sponsorowanego) świadczenie majątkowe (zapłata określonej sumy pieniężnej, przeniesienie własności rzeczy, świadczenie określonego rodzaju usług), zaś sponsorowany zobowiązuje się wykonać w interesie sponsora określone w umowie czynności, których celem jest podniesienie lub utrwalenie renomy sponsora (np. informowanie o sponsoringu, umieszczenie loga sponsora itp.).

Stronami umowy są sponsor oraz sponsorowany.

Sponsorem (sponsorującym) może być każdy podmiot prawa, a więc zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (czyli sponsorem może być zarówno przedsiębiorca, jak i podmiot nieposiadający tego statusu).

Rozliczenie umowy przez sponsora

Z uwagi na to, że przy sponsoringu finansowym sponsor przekazuje pieniądze, nie występuje  w tym wypadku świadczenie usług z jego strony ani także przekazanie towarów, gdyż pieniądz nie jest towarem. Sponsor jest uważany za nabywcę (nabywa usługę reklamową) zatem z jego strony nie występuje konieczność wykazywania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto wartość świadczenia pieniężnego poniesiona przez sponsora może zostać uznana przez niego za koszty uzyskania przychodów, w przypadku gdy wartość wspólnych świadczeń jest ekwiwalentna.

Praktyka organów podatkowych prezentowana w wydawanych interpretacjach indywidualnych prezentuje pogląd, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki do wysokości równowartości otrzymanej usługi reklamowej, zatem sponsor powinien pamiętać że jeżeli jego wydatki będą wyższe  to ich  nadwyżka stanowić będzie darowiznę niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust.1 pkt14 ustawy o PDOP i art.23 ust.1 pkt 11 ustawy o PDOF). Ważne jest zatem aby w umowie określono wartość wzajemnych świadczeń

Rozliczenie umowy przez sponsorowanego

Sponsorowany który prowadzi działalność gospodarczą i zgodnie z umową w zamian za otrzymane świadczenie zobowiązuje się do wykonania usług mających na celu promocję oraz reklamowanie sponsora ma obowiązek wykazania przychodu z działalności. Przychód ten oraz data jego uzyskania powstaje wg. zasad ogólnych określonych w art. 12 ustawy o PDOP oraz art. 14 ustawy o PDOF.

Jeżeli natomiast chodzi o koszty uzyskania przychodu przez sponsorowanego to ma on prawo zaliczenia poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem w/w usługi reklamowej do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy PDOP oraz art. 22 ustawy o PDOF.

Rozliczenie VAT przez sponsora

Podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, który decyduje się na sponsoring finansowy nie będzie miał obowiązku odprowadzania z tego tytułu dodatkowego podatku  VAT, gdyż przekazanie pieniędzy nie stanowi przekazania towaru ani świadczenia usługi.  Ponadto nabywana usługa reklamowa, świadczona przez podmiot który sponsorujemy, jeżeli będzie służyła czynnościom opodatkowanym sponsora, wówczas  będzie on mógł odliczyć VAT naliczony wykazany na fakturze otrzymanej od sponsorowanego.

Rozliczenie VAT przez sponsorowanego

Zgodnie Art. 5. ust.1 pkt 1. oraz art. 6 pkt 2 Ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle powyższych przepisów jeżeli sponsorowany jest czynnym podatnikiem VAT, zawierając ze sponsorem umowę w której zobowiązuje się do wykonania usługi reklamowej, musi udokumentować tę czynność fakturą i odprowadzić podatek VAT. W świetle obowiązujących od 01.01.2014 przepisów, obowiązek ten powstanie na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ustawy o VAT, przy czym zgodnie z art. 19a ust. 8 sponsorowany powinien pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje także w przypadku gdy przed dokonaniem usługi otrzymano całość lub cześć zapłaty.

Jeżeli zatem zdecydujemy się pełnić funkcje sponsora to przy odpowiednio sformułowanej umowie,  możemy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu poniesione przez nas wydatki oraz odliczymy podatek VAT wykazany na fakturze przez sponsorowanego.

Źródło:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-sponsoringu,  https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/korzysci-bycia-sponsorem-finansowym.htm

Usługi reklamowe

Fundacja Nasza Szkoła prowadzi działalność gospodarczą, co oznacza, że możemy wykonać dla Twojej firmy usługi reklamowe, za które otrzymasz fakturę, a tym samym zaliczysz je w koszty uzyskania przychodu – pozwoli to zmniejszyć płacone przez Ciebie podatki.

Przez cały rok można wspierać działania statutowe Fundacji Nasza Szkoła zarówno przez  SPONSORING akcyjny jak i długoterminowy.

Forma sponsoringu będzie zależała od Państwa możliwości, budżetu oraz samego wydarzenia. Dlatego warto wcześniej przemyśleć, która forma sponsoringu będzie najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy.

Wystarczy zawrzeć z nami Umowę o Reklamę/Barterową (akcyjną/długoterminową) i wybrać formę sponsoringu oraz cel, zobacz poniżej …

Proponujemy dwa RODZAJE SPONSORINGU:

 1. SPONSORING DŁUGOTERMINOWY
 • Umowa o Reklamę/Barterowa – 500zł/12 miesięcy (Pakiet BRĄZOWY Długoterminowy dla Sponsora)
 • Umowa o Reklamę/Barterowa – 500zł/24 miesięcy (Pakiet SREBRNY Długoterminowy dla Sponsora)
 • Umowa o Reklamę/Barterowa – 500zł/26 miesięcy (Pakiet ZŁOTY Długoterminowy dla Sponsora)
 • Umowa o Reklamę/Barterowa – dowolna kwota/miesięcznie* –  zawarta bezterminowo (Pakiet DIAMENTOWY Długoterminowy dla Sponsora)

2. SPONSORING AKCYJNY

 • Umowa na kwotę/wartość 500 zł  (Pakiet BRĄZOWY dla Sponsora)
 • Umowa na kwotę/wartość 1 000 zł (Pakiet SREBRNY dla Sponsora)
 • Umowa na kwotę/wartość 1 500 zł (Pakiet ZŁOTY dla Sponsora)
 • Umowa na kwotę/wartość 15 000 zł* (Pakiet DIAMENTOWY dla Sponsora)
*Jeżeli kwota za Sponsoring wyniesie co namniej 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł) w danym roku kalndarzowym, Sponsor zostnaie uwieczniony w „Złotej Księdze Dobrodziejów” Fundacji Nasza Szkoła oraz na Indywidualnej Tabliczce Pamiątkowej zamieszczonej na terenie nowego skrzydła szkoły.

CELE SPONSORINGU, to:

 • na działania/cele statutowe (ogólnie)
 • wsparcie rozbudowy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
 • wsparcie siedleckiego „Orszaku Trzech Króli”
 • wsparcie koncertu „Siedlce dla Jezusa”
 • wsparcie Klubu „W GRONIE PRZYJACIÓŁ” Fundacji Nasza Szkoła (aktualnie w przygotowaniu).

Najprostszy sposób określenia rodzaju i formy SPONSORINGU jest rejestracja poprzez przygotowany FORMULARZ DLA SPONSORÓW, dzięki któremu w kolejnych krokach możesz wybrać dla własnej Firmy najlepszą formę poprzez którą chcesz wspierać działania Fundacji Nasza Szkoła.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach promocji Państwa firmy poprzez sponsorowanie naszych wydarzeń prosimy o kontakt:

Małgorzata Dyńka
e-mail: malgorzata@fundacjanaszaszkola.pl

aktualnie w przygotowaniu …

Prosimy o kontakt indywidualny na ades malgorzata@fundacjanaszaszkola.pl