Przelew tradycyjny

Osoby, firmy i instytucje chcące nas wspomóc poprzez wpłatę pieniędzy na nasze konto prosimy o dokonanie przelewu według poniższych danych:
Fundacja Nasza Szkoła
ul. Sokołowska 172
08-119 Siedlce

KRS: 0000147428
NIP: 821-23-11-045
REGON: 712498144

konto: Bank Spółdzielczy w Siedlcach 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010

Poniżej zamieszczamy też częściowo wypełniony druk przelewu, który można wydrukować i uzupełnić swoimi danymi.

Druk przelewu - darowizny przelew tradycyjny
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nasza Szkoła z siedzibą w Siedlcach 08-119, przy ul. Sokołowskiej 172,  tel. 535 448 851, mail:  biuro@fundacjanaszaszkola.pl.
2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych.
3. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane do czasu odwołania.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia darowizny.
Zarząd Fundacji Nasza Szkoła