Umowa licencyjna na użytkowanie programu PITy 2023 Asystent

 §1 Definicje

 1. Program – aplikacja komputerowa PITy 2023 Asystent służąca do sporządzania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2023.
 2. Wydawca – Fundacja Nasza Szkoła – KRS 0000147428.
 3. Autorzy – Fundacja Nasza Szkoła – KRS 0000147428 oraz inne osoby zaangażowane w opracowanie Programu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z programu PITy 2023 Asystent.
 5. OPP – Organizacja Pożytku Publicznego.
 6. Promowane OPP  – Lista Organizacji Pożytku Publicznego promowanych przez Wydawcę zawarta w bazie Programu.


§2 Umowa licencyjna

 1. Prawo do korzystania z Programu ma Użytkownik, który zainstalował Program na komputerze na wskazanych w niniejszej Licencji warunkach. Zapoznanie się z treścią Umowy licencyjnej możliwe jest także z poziomu Programu, z menu  „Pomoc / Słowo wstępne i licencja” lub z menu „Pomoc / O Programie – Warunki licencji”.
 2. Każde uruchomienie Programu i otwarcie formularzy rozliczeń lub modułu “Asystent” jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy licencyjnej.
 3. Umowa licencyjna gwarantuje Użytkownikowi możliwość bezpłatnego korzystania z Programu w celu rozliczenia własnego podatku PIT oraz w celu bezpłatnego rozliczania podatku PIT osób bliskich.
 4. Wydawca i Autorzy nie udzielają nikomu prawa do korzystania z Programu w celu (za wyjątkiem pkt. 5 Umowy licencyjnej):
  1. świadczenia usług odpłatnych;
  2. usług wykonywanych dodatkowo w ramach innej umowy zawartej na świadczenie usług odpłatnych  (np. rozliczenie PIT dla klientów);
  3. w ramach obowiązków służbowych.
 1. Wydawca w odpowiedzi na pismo e-mail ( biuro@fundacjanaszaszkola.pl ) może udzielić Użytkownikowi osobnej, pisemnej Licencji na korzystanie z Programu w szczególnych przypadkach:
  1. gdy zachodzi możliwość pozyskania 1,5% podatku należnego na rzecz promowanych OPP,
  2. gdy Użytkownik chce przy pomocy Programu świadczyć nieodpłatne usługi wypełniania zeznań PIT w ramach akcji dobroczynnej dla ludności.
 1. Program umożliwia wybór KRS OPP poprzez:
  1. akceptację zaproponowanego przez Program numeru KRS z listy promowanych OPP;
  2. wybranie numeru KRS z listy promowanych OPP;
  3. zmianę na dowolny lub usunięcie numeru KRS OPP bezpośrednio w polach formularza PIT.
 1. Wydawca nie prowadzi wsparcia technicznego w zakresie działania Programu. Uzyskanie wsparcia technicznego jest możliwe na ogólnodostępnym forum  internetowym pod adresem: https://pit.dobry.pl/forum  w temacie “PITy IPS edycja 2024 za 2023 | PITy 2023 Asystent”.
 2. Wydawca nie prowadzi doradztwa podatkowego. Uzyskanie wsparcia merytorycznego jest możliwe na ogólnodostępnym forum  internetowym  pod adresem: https://pit.dobry.pl/forum  w temacie “PITy – zagadnienia podatkowe”.
 3. Autorzy Programu dołożyli największych starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym i merytorycznym. Ponieważ program jest dziełem pracy ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Wydawca ani Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne spowodowane działaniem Programu, jednocześnie dołożą wszelkich starań, aby ewentualne błędy jak najszybciej usunąć.
 4. Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Wydawcy i żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania / dystrybucji bez pisemnej zgody Wydawcy Programu.
 5. Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania kodu źródłowego oraz dekompilacji Programu, w tym łamania praw autorskich. Zabrania się również czerpania korzyści finansowych z dystrybucji niniejszego oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie. Ograniczenia te dotyczą również aktualizacji Programu, które Wydawca może dostarczyć Użytkownikowi w przyszłości, chyba że Umowa licencyjna dołączona do nowszej wersji Programu będzie stanowiła inaczej.
 6. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.).
 7. Użytkownik korzystając z Programu oświadcza, że przyjmuje program “tak jak jest” i nie rości ani nie będzie w przyszłości wysuwał do Wydawcy oraz Autorów żadnych roszczeń w każdym aspekcie dotyczącym użytkowania Programu.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że  materiały promocyjne i wytworzenie Programu nie zostały sfinansowane ze środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Umowy licencyjnej Wydawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy jednoznacznej z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej w trybie natychmiastowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym czasie zaprzestając korzystania z Programu poprzez odinstalowanie Programu.
 10. Możliwe spory wynikłe na tle niniejszej Umowy licencyjnej rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

Niniejszym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Umową licencyjną i rozumie jej postanowienia oraz, że korzystając z Programu akceptuje warunki niniejszej Umowy.

Wydawca

http://fundacjanaszaszkola.pl